Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu

1. Niniejszym ustalam, iż do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006, miesięczne wydatki związane z działalnością uczelni mogą być realizowane do wysokości 80% z 1/12 środków będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych w roku 2005 a dotyczących działalności dydaktycznej i statutowej naukowo-badawczej .

2. Mogą być także realizowane wydatki ze środków pieniężnych z roku 2005 pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych uczelni z działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej statutowej badań własnych, a także wynikających z zawartych umów na realizację projektów badawczych oraz inne wydatki dotyczące realizacji odpłatnych działań uczelni (studiów podyplomowych, konferencji).

Rektor

prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Data opublikowania:
2009-02-19 20:14
Data ostatniej aktualizacji:
2009-02-19 20:14