Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. oraz dnia 10 listopada 2008 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 3 maja oraz 1 listopada


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz art. 129, 130 § 2 Kp zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że 3 maj oraz 1 listopad 2008 r. przypadają w sobotę, która w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest dniem wolnym od pracy ustala się, że dzień 2 maj oraz 10 listopad 2008 r. będą dodatkowymi dniami wolnymi od pracy.

§ 2

Z treścią niniejszego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników.

§ 3

Dzień 3 maj oraz 1 listopad 2008 r. nie mogą zostać ujęte w planach urlopowych na bieżący rok.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz


Data opublikowania:
2009-03-03 10:11
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-03 10:11