Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 36/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 roku

w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), § 16 pkt 10 Statutu Akademii Rolniczej oraz pkt II Doskonalenie nowoczesnego systemu nauczania ppkt. 3 Opracowanie systemu kontroli jakości kształcenia załącznika do uchwały nr 1/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie „Strategii rozwoju Akademii Rolniczej we Wrocławiu do 2010 roku" uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się uczelniany system oceny jakości kształcenia (USOJK) obejmujący następujące poziomy:

1)    I poziom prowadzony na szczeblu jednostek organizacyjnych,

2)    II poziom prowadzony na szczeblu wydziałów,

3)    III poziom prowadzony na szczeblu uczelni.

§ 2

Uczelniany system oceny jakości kształcenia tworzy się w celu:

1)    podnoszenia jakości kształcenia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu,

2)    podniesienia rangi działalności dydaktycznej,

3)    prowadzenia polityki kadrowej,

4)    wspierania innowacji dydaktycznych.

§ 3

1)    Ocena jakości zajęć dydaktycznych wspomagana jest przez komputerowy system studenckiej oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich (SONA).

2)    Ocena systemem SONA obowiązuje wszystkie wydziały i obejmuje wszystkie przedmioty (kursy).

3)    Zaleca się zasięganie anonimowej opinii absolwentów Akademii Rolniczej o programie nauczania, organizacji procesu nauczania, kadrze nauczającej oraz osiągniętych efektach nauczania.

§ 4

1)    Instrumentem oceny jakości kształcenia studentów i kadry są okresowe hospitacje zajęć. Z przeprowadzonych hospitacji sporządza się odpowiednie protokoły.

2)    Hospitacją zajęć dydaktycznych objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy.

§ 5

Zasady wprowadzania i organizacji Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia, oceny zajęć dydaktycznych przez studentów i hospitacji zajęć dydaktycznych zostaną wprowadzone zarządzeniami Rektora.

§ 6

Uczelniany System Oceny Jakości Kształcenia wprowadza się w życie od początku roku akademickiego 2005/2006.

 

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Michał MazurkiewiczUWAGA!

Akt prawny zmieniony uchwałą nr 112/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z dnia 27 listopada 2009 rokuData opublikowania:
2009-02-26 09:56
Data ostatniej aktualizacji:
2012-07-30 14:13