Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2009 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej


Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 119 ust. 2 pkt. 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 4 instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 51 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Likwidacyjną w celu likwidacji Działu Konserwacji i Napraw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie:

Przewodniczący    inż. Michał Hryckiewicz

Członek    mgr inż. Bogumił Sławik

Członek    Jacek Kubica

§ 2

Zadania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej określa § 4 ust. 2 instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 51 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r.

§ 3

Uczelniana Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest sporządzić protokół i przekazać go Kanclerzowi do zatwierdzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kanclerz

mgr Marian Rybarczyk


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2009-03-20 12:03
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-20 12:03