Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne 1/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 lutego 2009 r.

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z audytu przeprowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w dniu 5 lutego 2009 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn, zm.), § 48 ust. 2 pkt. 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz §16 ust. 3 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego wprowadzonego w życie zarządzeniem Rektora nr 36/2004 z 18 czerwca 2004 r. ze zmianami, w celu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w sprawozdaniu z audytu przeprowadzonego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w dniu 5 lutego 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Zobowiązuje się:

a)  prorektora ds. studenckich i nauczania do spowodowania opracowania zmian do Regulaminu studiów wprowadzonego w życie uchwałą senatu nr 18/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. ustalających zasady organizacji i warunki odbywania studiów stacjonarnych w języku angielskim, przebiegu tych studiów oraz zasad rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, a także zasad procesu kształcenia w przypadku uczestniczenia w kursach prowadzonych w innych językach w ramach oferty uczelni w terminie do 31 marca 2009 r.

b)  kanclerza do zorganizowania w uzgodnieniu z prorektorami szkoleń dla kierownictwa uczelni w zakresie ważnych dla funkcjonowania uczelni spraw związanych z podejmowaniem decyzji, w tym decyzji administracyjnych, zakresu i zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gospodarki finansowej uczelni w warunkach zdecentralizowanego zarządzania, zasad zawierania umów cywilnoprawnych, dokonywania innych czynności prawnych, w terminie do 30 czerwca 2009 r.

c)  dziekanów wydziałów do:

– przestrzegania postanowień Regulaminu studiów ze szczególnym uwzględnieniem zasad przenoszenia studentów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne i dokumentowania tych czynności,

– niezwłocznego spowodowania rejestrowania pism przesyłanych, w tym także przychodzących za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, w dziennikach korespondencji prowadzonych w dziekanatach.

O wykonaniu zaleceń proszę powiadomić rektora w terminie do 30 czerwca 2009 r.

 

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2009-03-20 12:12
Data ostatniej aktualizacji:
2009-03-20 12:12