Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 190/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2009 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z urządzeń suszących przez studentów zakwaterowanych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Z urządzeń suszących zainstalowanych w domach studenckich mogą korzystać studenci zakwaterowani w domach studenckich oraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczego zamieszkali na kwaterach prywatnych.

§ 2

 1. Student, który chce skorzystać z urządzenia suszącego wykupuje żeton w portierni domu studenckiego, płacąc cenę ustaloną przez prorektora do spraw studenckich i nauczania.

 2. Cena żetonu będzie ustalana nie rzadziej niż raz na rok akademicki w oparciu o koszty eksploatacyjne, na które składają się: zużycie sprzętu, energii elektrycznej oraz obowiązujący podatek VAT. Na rok akademicki 2009/2010 ustala się cenę żetonu na kwotę 1,50 zł brutto (słownie: jeden zł i 50/100 zł brutto).

 3. Student wykupujący żeton potwierdza dokonanie wpłaty podpisem na liście wg rubryk: imię, nazwisko, rok i wydział, nr legitymacji studenckiej, kwota wpłaty, data wpłaty i podpis studenta.

§ 3

 1. Portierzy zatrudnieni w domach studenckich, odrębnie w każdym z domów studenckich, ponoszą wspólną odpowiedzialność materialną za przyjęte wpłaty.

 2. Każdorazowo po zakończeniu zmiany portier w danym domu studenckim dokonuje przekazania gotówki i żetonów portierowi rozpoczynającemu zmianę, co odnotuje się w zeszycie dyżurów.

 3. Wpis o przekazaniu gotówki i żetonów powinien określać przekazywaną kwotę, ilość przekazywanych żetonów oraz powinien zawierać podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.

 4. Gotówkę należy przechowywać w metalowej, zamkniętej kasetce.

 5. Portierzy przyjmujący opłaty za korzystanie z urządzenia suszącego dokonują rozliczenia z kierownikiem domu studenckiego za pokwitowaniem, co najmniej raz na 2 tygodnie, z tym że za dany miesiąc kalendarzowy powinni rozliczyć się nie później niż w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 4

 1. Żetony wyjmuje się z urządzeń suszących komisyjnie, sporządzając na ww. okoliczność protokół.

 2. Przekazanie portierom żetonów odbywa się za pokwitowaniem.

§ 5

Kierownik domu studenckiego co najmniej raz na 2 tygodnie wpłaca do kasy Uniwersytetu Przyrodniczego uzyskane ze sprzedaży żetonów kwoty, które stanowią odpowiednio przychody domu studenckiego, z tym że wpłaty dotyczące danego miesiąca kalendarzowego muszą być wpłacone do kasy Uniwersytetu Przyrodniczego nie później niż w pierwszy dzień roboczy następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 6

Kierownicy domów studenckich są zobowiązani do wywieszenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie suszące, zasad technicznych korzystania z urządzenia suszącego, zawierających także wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzenia.

§ 7

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom domów studenckich.

 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Spraw Studenckich.

§ 8

Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word zasady korzystania z urządzenia suszącego – załącznik nr 1 dokument Word, 23.00 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word wzór listy studentów korzystających z urządzenia suszącego – załącznik nr 2 dokument Word, 35.00 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Dział Spraw Studenckich
Data opublikowania:
2009-10-19 11:26
Data ostatniej aktualizacji:
2009-10-19 11:26