Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),     § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 16 pkt. 3 lit. d regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., informuję dziekanów wydziałów, iż:

Zgodnie z § 24 ust. 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału. We wspomnianym wniosku należy określić:

1)    czy nowo tworzona lub przekształcana jednostka spełnia wymogi określone w §§ 14, 15 i 16 statutu;

2)    bazę materialną i osobową nowo tworzonej lub przekształcanej jednostki;

3)    źródła finansowania nowo tworzonej jednostki, zgodnie z wymogami określonymi w § 24 ust. 6 statutu.

 W przypadku likwidacji jednostki należy określić, jaka jednostka uczelni przejmuje mienie będące w użytkowaniu likwidowanej jednostki i zatrudnionych w niej pracowników.

Jednocześnie podkreślam, że w przypadku, gdy po likwidowanej jednostce żadna z jednostek nie będzie przejmowała pracowników likwidacja jednostki nie może się zakończyć przed uzyskaniem zgody senatu na rozwiązanie stosunków pracy z mianowanymi nauczycielami akademickimi i upływem terminów wypowiedzenia stosunków pracy wszystkim pracownikom.

Jednocześnie proszę o uzasadnianie wniosków, o których mowa w § 24 ust. 3 statutu.

Wnioski nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie będą mogły być podstawą do przygotowania projektu uchwały senatu wyrażającej opinię w sprawach utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostki, a następnie stosownego zarządzenia rektora.

Rektor 
prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2009-11-30 08:27
Data ostatniej aktualizacji:
2009-11-30 08:27