Rzeczpospolita Polska

2010 rok

 1. Zarządzenie nr 190/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2010 roku
  w sprawie finansowania obory dydaktycznej w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Swojcu
 2. Zarządzenie nr 189/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 roku
  w sprawie wykonania uchwały nr 94/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o nazwie Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora 56/2010 z dnia 31.03.2010 r.
 3. Zarządzenie nr 188/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mebli laboratoryjnych do pomieszczeń budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 4. Zarządzenie nr 187/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem będzie usługa hotelowa polegająca na zapewnieniu miejsc w hotelu dla wykładowców oraz osób spoza społeczności akademickiej biorących udział w 8 warsztatach w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL 2007 -2013, poddziałanie 4.1.1
 5. Zarządzenie nr 186/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-074/09
 6. Zarządzenie nr 185/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowego w wymiarze 2/3 etatu w projekcie „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” nr POIG 01.03.01-00/158/09-03 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 7. Zarządzenie nr 184/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2010 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu
 8. Zarządzenie nr 183/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mebli biurowych do pomieszczeń budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 9. Zarządzenie nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy przenośnego systemu do pomiaru aktywności fotosyntezy dla Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 10. Zarządzenie nr 181/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Opiniodawczego przy kierowniku projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą „Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa”
 11. Zarządzenie nr 180/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu
 12. Zarządzenie nr 179/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice – gmina Długołęka oraz Magnice – gmina Kobierzyce
 13. Zarządzenie nr 178/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko zastępcy kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 14. Zarządzenie nr 177/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy elementów uzupełniających do aeroskopu dla Katedry i Kliniki Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 15. Zarządzenie nr 176/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku
  w sprawie wykonania uchwały nr 92/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
 16. Zarządzenie nr 175/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy pogwarancyjnej usługi serwisu sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2011 r.
 17. Zarządzenie nr 174/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 18. Zarządzenie nr 173/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy granulometru laserowego dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 19. Zarządzenie nr 172/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy mikroskopu odwróconego dla Zakładu Farmakologii i Toksykologii i mikroskopu fluorescencyjnego dla Zakładu Antropologii
 20. Zarządzenie nr 171/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wirówki stołowej laboratoryjnej z chłodzeniem dla Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 21. Zarządzenie nr 170/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa urządzenia do elektroporacji komórek bakteryjnych drożdży, inkubatora mikrobiologicznego dwukomorowego, wytrząsarki z podstawą uniwersalną oraz klamrami do podstawy, wytrząsarki z platformą do mocowania uchwytów i uchwytami dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 22. Zarządzenie nr 169/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy spektrofotometrów: spektrofotometru UV-Vis dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, spektrofotometru UV-Vis Specord 40 PC dla Katedry Fizyki i Biofizyki, spektrofotometru UV-Vis dla Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
 23. Zarządzenie nr 168/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawców odczynników biochemicznych do aparatu Konelab 30 ise prime na okres 3 lat oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych do aparatu biochemicznego MAXMATPL na okres 3 lat dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 24. Zarządzenie nr 167/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług pocztowych dla dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek według kategorii: ekonomiczna lub priorytetowa oraz zwracaniu przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, a także usług uzupełniających
 25. Zarządzenie nr 166/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na ubezpieczeniu budynków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia
 26. Zarządzenie nr 165/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2010 roku
  w sprawie utworzenia Pracowni Bezpieczeństwa Pasz w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 27. Zarządzenie nr 164/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych z podziałem na dwie części: część I – dostawa wraz z montażem dygestorium oraz mebli laboratoryjnych; część II – dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
 28. Zarządzenie nr 163/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do chromatografii jonowej z detektorami przewodności UV/VIS i MS dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Centrum Analiz Jakości Środowiska
 29. Zarządzenie nr 162/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 r.
  w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja, za pracę świadczoną przez pracowników uczelni na rzecz projektów, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2009 r.
 30. Zarządzenie nr 161/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych
 31. Zarządzenie nr 160/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu laboratoryjnego do budynku Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
 32. Zarządzenie nr 159/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie analiz chemicznych surowca jajczarskiego oraz produktów, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych witamin, aminokwasów, innych substancji na potrzeby realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
 33. Zarządzenie nr 158/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie badań biochemicznych, specyficznej aktywności biologicznej, immunologicznej i innych w preparatach jajowych, badań na komórkach krwi oraz komórkach nowotworowych ludzi i zwierząt, badań biologicznych na aktywność antynowotworową produktów fosfolipidowych do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
 34. Zarządzenie nr 157/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatu chromatografii gazowej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” (umowa nr POIG.01/03/01-00-158/09-02) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1 zadanie badawcze 9 i 10.
 35. Zarządzenie nr 156/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 12 mikroskopów dla Katedry Patologii w Zakładzie Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 36. Zarządzenie nr 155/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia do stosowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na płatnych studiach stacjonarnych w języku angielskim dla obcokrajowców na kierunku weterynaria
 37. Zarządzenie nr 154/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy komputerów służących realizacji programu zajęć na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt w ramach projektu „Bioinformatyka - rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" nr umowy POKL 04.01.01-00-162/09-00 z podziałem na trzy części
 38. Zarządzenie nr 153/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi hotelarskiej polegającej na dwukrotnym wynajmie sali konferencyjnej dla uczestników spotkania w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 01.01.02-00-074/09
 39. Zarządzenie nr 152/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzenia przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r. zmienionego zarządzeniem nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
 40. Zarządzenie nr 151/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, sieci komputerowych na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 101/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
 41. Zarządzenie nr 150/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
 42. Zarządzenie nr 149/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawców płynów infuzyjnych, leków i środków opatrunkowych przez okres 1 roku z podziałem na 3 części 1. część I – płyny infuzyjne 2. część II- leki medyczne 3. część III- materiały opatrunkowe oraz dostawców drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, płynów dezynfekcyjnych i nici chirurgicznych przez okres 1 roku, z podziałem na 4 części: część I – drobny sprzęt medyczny, cześć II – płyny dezynfekcyjne, część III - nici chirurgiczne pakowane pojedynczo, IV- nici chirurgiczne inne i igły
 43. Zarządzenie nr 148/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 3 listopada 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów promocyjnych dla studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji i uczestników szkoleń oraz wykonawcy usługi drukowania materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA – POKL.04.01.01-00-198/09-000
 44. Zarządzenie nr 147/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w postępowaniu dotyczącym sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń to jest: analizatora aminokwasów i polarymetru manualnego znajdujących się na stanie Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 45. Zarządzenie nr 146/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i serwowaniu posiłków dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL. 04.01.01-00-198/09-00)
 46. Zarządzenie nr 145/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy inkubatora z wytrząsaniem i szafy termostatycznej dwukomorowej dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” (umowa nr POIG.01.03.01-00-158/09-02) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddziałanie 1.3.1, zadanie badawcze 9 i 10
 47. Zarządzenie nr 144/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu audiowizualnego wraz z usługą montażu dla Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt.: „Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013
 48. Zarządzenie nr 143/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
  w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny
 49. Zarządzenie nr 142/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na napisaniu, wydaniu i dostawie gotowych książek do nauczania przedmiotów: „Mechanika i wytrzymałość materiałów oraz „Finanse i rachunkowość w rachunku kosztu dla inżynierów” dla projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 50. Zarządzenie nr 141/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy podręczników z zakresu programu studiów kierunku Bioinformatyka dla celów dydaktycznych do czytelni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
 51. Zarządzenie nr 140/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 7 trzydniowych szkoleń w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL. 04.01.01-00-198/09-00)
 52. Zarządzenie nr 139/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu audiowizualnego wraz z usługą montażu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 53. Zarządzenie nr 138/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
 54. Zarządzenie nr 137/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy spektrofotometru dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 55. Zarządzenie nr 136/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnych komisji przetargowych w celu wyłonienia dostawców rozrzutnika obornika oraz prasy rolującej walcowej stałokomorowej dla Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu
 56. Zarządzenie nr 135/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 r.
  w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz maksymalnych stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne realizowane na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia przez osoby niebędące pracownikami uczelni w roku akademickim 2010/2011
 57. Zarządzenie nr 134/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania z sieci komputerowej w domach studenckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 86/2006 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 29 września 2006 r.
 58. Zarządzenie nr 133/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r.
  w sprawie przyznania statuetki Sapere aude pani Joannie Furgale studentce IV roku biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 59. Zarządzenie nr 132/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r.
  w sprawie przyznania statuetki Sapere auso panu dr Leszkowi Jaroszowi
 60. Zarządzenie nr 131/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 roku
  w sprawie udostępniania pokoi w budynku przy ul. Wschodniej 68 na kwaterowanie doktorantów, studentów i innych osób
 61. Zarządzenie nr 130/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Uniwersytetu Otwartego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 62. Zarządzenie nr 129/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I, II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki
 63. Zarządzenie nr 128/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2010 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice – gmina Długołęka oraz Magnice – gmina Kobierzyce
 64. Zarządzenie nr 127/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wyłonienie dostawcy jednego mikroskopu z elementem rejestrującym obraz w formie cyfrowej dla Zakładu Entomologii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego
 65. Zarządzenie nr 126/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 września 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.
 66. Zarządzenie nr 125/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
  wprowadzające w życie regulamin działalności Rady Bibliotecznej
 67. Zarządzenie nr 124/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 4 sztuk spektrofotometrów na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 68. Zarządzenie nr 123/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawów edukacyjnych BHP na potrzeby realizacji projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 69. Zarządzenie nr 122/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa badań z zakresu medycyny pracy, w tym badania wstępne, okresowe, kontrolne, dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 70. Zarządzenie nr 121/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy i montażu stanowisk laboratoryjnych, w tym stołów laboratoryjnych i stanowisk ze zlewozmywakiem, dygestorium z ceramiki monolitycznej, szafy na chemikalia, myjki do oczu, krzeseł laboratoryjnych wraz z elementami instalacji wewnętrznych oraz niezbędnymi elementami podłączenia do mediów do Laboratorium Spektrofotometrii AA w Instytucie Inżynierii
 71. Zarządzenie nr 120/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy – prenumeraty 47 tytułów czasopism zagranicznych w roku 2011 do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 72. Zarządzenie nr 119/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy odbiornika Trimble R6 GNSS model II, Tachimetru Trimble M3 DR 2 z osprzętem, Tachimetru M3 DR 3 z osprzętem oraz Opcji Glonoss dla Trimble R6 GPS
 73. Zarządzenie nr 118/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do hematologicznego analizatora weterynaryjnego ABC VET, wraz z autoryzowanym serwisem przez okres 36 miesięcy, dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatora Pentra 400 ISE wraz z autoryzowanym serwisem przez okres 36 miesięcy; dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatora hematologicznego Micros ABC VET na okres 3 lat
 74. Zarządzenie nr 117/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, której przedmiotem jest rekrutacja studentów na płatne studia w języku angielskim prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach akademickich 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014
 75. Zarządzenie nr 116/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy ultra sprawnej chromatografii cieczowej wraz z oprogramowaniem do sterowania systemem, zbierania danych i raportowania danych dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw
 76. Zarządzenie nr 115/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 sierpnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawców usług hotelarskich i edukacyjnych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu-studia podyplomowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-005/08-00
 77. Zarządzenie nr 114/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawów edukacyjnych „Odnawialne źródła energii” na potrzeby projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-198/09-00)
 78. Zarządzenie nr 113/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
 79. Zarządzenie nr 112/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku
  w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 80. Zarządzenie nr 111/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy opracowania projektu i wykonania prototypu urządzenia do dekontaminacji mięsa i modyfikacji właściwości powłok ochronnych z wykorzystaniem techniki tzw. „zimnej plazmy” dla potrzeb Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 81. Zarządzenie nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
  w sprawie likwidacji Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu „Fundar”
 82. Zarządzenie nr 109/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r.
  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Problemy gospodarowania wodą w terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych” na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 83. Zarządzenie nr 108/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego oraz PP i PE, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych i standardów chromatograficznych na potrzeby projektu pt: „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” Priorytet 1 „Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.2, Umowa nr POIG 01.01.02-00-061/09-01 dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 84. Zarządzenie nr 107/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy stołowej wirówki laboratoryjnej dla Zakładu Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 85. Zarządzenie nr 106/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 4 bioreaktorów z mieszadłem o pojemności roboczej 5l, 2 wytrząsarek z regulacją temperatury za pomocą powietrza oraz detektora refraktometrycznego RI do chromatografii cieczowej w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 86. Zarządzenie nr 105/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 roku
  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 87. Zarządzenie nr 104/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2010 roku
  w sprawie przekształcenia Biura Prawnego i wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 r.
 88. Zarządzenie nr 103/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
 89. Zarządzenie nr 102/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku
  w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym
 90. Zarządzenie nr 101/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, sieci komputerowych na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 91. Zarządzenie nr 100/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 93/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 92. Zarządzenie nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 92/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Przyrodniczo–Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 93. Zarządzenie nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 roku
  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na rok 2010 w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 94. Zarządzenie nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 95. Zarządzenie nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 roku
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko techniczne w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00, nr aneksu UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00
 96. Zarządzenie nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego (laptopy, komputer stacjonarny, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny) dla potrzeb jednostek organizacyjnych w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 97. Zarządzenie nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy dwóch cieplarek laboratoryjnych z chłodzeniem dla Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 98. Zarządzenie nr 93/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
  w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 99. Zarządzenie nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
  w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 100. Zarządzenie nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku
  w sprawie likwidacji Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Pawłowicach oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 101. Zarządzenie nr 90/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 95/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2008 -2012
 102. Zarządzenie nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 roku
  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 103. Zarządzenie nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów i surowców medycznych zaplanowanych w pozycji materiały i surowce niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
 104. Zarządzenie nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach Bukowina, Piecowice gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce i Psary gmina Wisznia Mała
 105. Zarządzenie nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności rekrutacyjnych oraz internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz magisterskich jednolitych w roku akademickim 2010/2011
 106. Zarządzenie nr 85/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 72/2010 z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi obsługi, organizacji oraz koordynacji 34 staży krajowych oraz zagranicznych, organizacji 5 warsztatów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POKL 2007 - 2013
 107. Zarządzenie nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r.
 108. Zarządzenie nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 109. Zarządzenie nr 82/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Nauk Humanistycznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 110. Zarządzenie nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 111. Zarządzenie nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Gospodarczej i Prawa w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 112. Zarządzenie nr 79/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Polityki Regionalnej i Agrobiznesu w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 113. Zarządzenie nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 114. Zarządzenie nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 115. Zarządzenie nr 76/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Herbologii w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 116. Zarządzenie nr 75/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku
  w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Uprawy Roli i Roślin w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo – Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 117. Zarządzenie nr 74/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury w ramach projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 118. Zarządzenie nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej na okres 1 roku w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy leków weterynaryjnych, preparatów leczniczych oraz drobnego sprzętu weterynaryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 119. Zarządzenie nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi obsługi, organizacji oraz koordynacji 34 staży krajowych oraz zagranicznych, organizacji 5 warsztatów szkoleniowych dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” POLK 2007 - 2013
 120. Zarządzenie nr 71/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów i surowców w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-01 dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 121. Zarządzenie nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy sukcesywnego druku książek dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 122. Zarządzenie nr 69/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy badawczego mikroskopu stereoskopowego dla Zakładu Systematyki i Ekologii Bezkręgowców Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 123. Zarządzenie nr 68/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury elektroencefalograficznej do odbioru i archiwizacji zmian bioelektrycznej aktywności kory mózgowej (5 zestawów typu Holter-EEG z osprzętem) dla Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 124. Zarządzenie nr 67/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury (mikroskop stereoskopowy, wielkoformatowy aparat bezpośredniego ścinania, zestawy do pomiaru wilgotności, temperatury i zasilania gleby, wirówka laboratoryjna, zestaw suszarkowo – wagonowy, panel kontroli ciśnienia, czujnik czasu unasłonecznienia) z podziałem na 7 części dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego przez Unii Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-01
 125. Zarządzenie nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 126. Zarządzenie nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku
  w sprawie wykonania uchwały nr 37/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 127. Zarządzenie nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku
  w sprawie wykonania uchwały nr 36/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
 128. Zarządzenie nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 49/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy żwiru, piasku, gruntu spoistego, niesortu do wykonania modelu doświadczalnego dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-01
 129. Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 130. Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 75/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 131. Zarządzenie nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 52/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 132. Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy specjalistycznych odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla projektu „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, nr projektu POIG.01.01.02-00-074/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 133. Zarządzenie nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 maja 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy opracowania innowacyjnej technologii otrzymywania naturalnych biopierwiastków mineralnych (łącznie z partią próbną) w postaci suplementów żywności bogatych w biopierwiastki wytworzonych na bazie skorup jaj kurzych i przepiórczych” dla projektu „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, nr projektu POIG.01.03.01-00-133/08
 134. Zarządzenie nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 81/2007 z dnia 13 września 2007 r.
 135. Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 136. Zarządzenie nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu przystosowania części B budynku przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu na potrzeby domu studenckiego
 137. Zarządzenie nr 54/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu audytu wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 138. Zarządzenie nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 30/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz do regulaminu organizacyjnego uczelni wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
 139. Zarządzenie nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kserokopiarek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 140. Zarządzenie nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sukcesywnej dostawy odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym”, realizowanego w ramach Działania 1.3.POIG, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (zadanie badawcze 9 i 10) dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr umowy o dofinansowanie POIG.01.03.01-00-158/09-00
 141. Zarządzenie nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy publikacji ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej dla projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 142. Zarządzenie nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy żwiru, piasku, gruntu spoistego, niesortu do wykonania modelu doświadczalnego dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-01
 143. Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie procedury postępowania dotyczącej sporządzania tekstów jednolitych aktów prawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 144. Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
 145. Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.
 146. Zarządzenie nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca. 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy dygestorium dla Zakładu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 147. Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku
  w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.
 148. Zarządzenie nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 31/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z późniejszymi zmianami
 149. Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2010 r.
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice, Pruszowice, Szczodre gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce
 150. Zarządzenie nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 151. Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
 152. Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 100/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. rolniczych zakładów doświadczalnych na okres od 1 października 2008 roku do 31 sierpnia 2012 roku
 153. Zarządzenie nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów do prowadzenia doświadczeń dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-00
 154. Zarządzenie nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy materiałów roślinnych do doświadczeń dla projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA- POIG.01.03.01-00-181/09-00
 155. Zarządzenie nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy kriostatu dla Katedry Patologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 156. Zarządzenie nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, nr WND – POIG.01.03.01-00-129/09 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 157. Zarządzenie nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy laptopów do wózków dokujących, wózków dokujących, punktów dostępowych do wózków, punktów dostępowych w ramach projektu „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby e-edukacji i e-usług” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach RPO WD 2007-2013, Działanie 7.1, umowa nr UDA-RPDS.07.0100-02-024/08-00
 158. Zarządzenie nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego i edukacyjnego w ramach projektu „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach POKL 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 159. Zarządzenie nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
 160. Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 61/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektu badawczego finansowanych ze środków własnych Akademii Rolniczej, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Informatyzacji, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych
 161. Zarządzenie nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 100/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. rolniczych zakładów doświadczalnych na okres od 1 października 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r.
 162. Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2010 r.
  w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności
 163. Zarządzenie nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wyparki rotacyjnej z pompą próżniową dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 164. Zarządzenie nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy zestawu do pomiarów strukturalnych i rejestracji GIS dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 165. Zarządzenie nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy licencji i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 166. Zarządzenie nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy 5 sztuk mikroskopów laboratoryjnych dla Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 167. Zarządzenie nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy aparatury laboratoryjnej w ramach projektu WND – POIG.01.03.01-00-129/09 dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 168. Zarządzenie nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji wewnętrznej naklejania kodów kreskowych sytemu inwentaryzacji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, ustalenia obowiązków użytkowników programu Stock obsługującego procedurę kodów kreskowych, wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Centrum Sieci Komputerowych wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 32/2000 z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania uchwały senatu nr 16/2000 z 28 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Zastosowań Informatyki działającego w ramach Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska w pozawydziałową jednostkę o nazwie Centrum Sieci Komputerowych
 169. Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania członków Rady Naukowej Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
 170. Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 244/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz określenia wzoru legitymacji
 171. Zarządzenie nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy wirówki z wyposażeniem dla Zakładu Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 172. Zarządzenie nr 19/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy komory laminarnej dla Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 173. Zarządzenie nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 130/2005 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczącego realizacji uchwały nr 36/2004 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia z późniejszymi zmianami
 174. Zarządzenie nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy łaźni recyrkulacyjnej dla Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 175. Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 82/2007 z dnia 13 września 2007 r.
 176. Zarządzenie nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2009 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego dla projektu pt. „Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo – technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 177. Zarządzenie nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy przyczepy rolniczej dla Działu Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 178. Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r.
 179. Zarządzenie nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy autoklawu dla Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 180. Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
  w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. oraz dnia 24 grudnia 2010 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 1 maja i 25 grudnia oraz wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2010 roku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
 181. Zarządzenie nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, sieci komputerowych na rok 2010 dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 182. Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy terenowej stacji meteorologicznej z urządzeniami do zapisu i transmisji danych dla Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 183. Zarządzenie nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia dostawcy termocyklera dla Instytutu Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 184. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2010/2011
 185. Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 49/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2009/2010
 186. Zarządzenie nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r.
  w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej: Funduszy Strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych
 187. Zarządzenie nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2010 r.
  w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska do spraw Monitoringu i Ewaluacji oraz wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 27/2007 z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Działu Innowacji, Wdrożeń i Promocji Absolwentów, a także wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 188. Zarządzenie nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2010 roku
  w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Centrum Geo–Info–Hydro Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 189. Zarządzenie nr 2/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 22/2009 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usług gastronomicznych, hotelarskich i edukacyjnych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”
 190. Zarządzenie nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 stycznia 2010 r.
  w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Data opublikowania:
2010-01-09 19:38
Data ostatniej aktualizacji:
2010-01-26 19:25