Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 49/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów im. Profesora Stanisława Tołpy w roku akademickim 2009/2010

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 3 uchwały senatu nr 56/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczonego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pochodzenia polskiego z krajów byłego ZSRR oraz dla młodych pracowników nauki z krajów byłego ZSRR zarządza się, co następuje:

§ 1

§ 2 zarządzenia nr 49/2009 otrzymuje brzmienie:

„Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy na staże naukowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla młodych pracowników nauki z krajów byłego ZSRR, ogółem na 14 miesięcy stażowych w roku akademickim 2009/2010 wynosi 1 100 zł miesięcznie dla jednej osoby.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.


 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-17 16:46
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-14 10:52