Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. oraz dnia 24 grudnia 2010 r. jako dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w bieżącym roku w sobotę święta 1 maja i 25 grudnia oraz wymiaru godzinnego czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2010 roku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 129 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. - Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94), zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z tym, że 1 maja oraz 25 grudnia 2010 r. przypadają w sobotę, która na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest dniem wolnym od pracy ustala się, że 4 czerwca oraz 24 grudnia 2010 r. będą dodatkowymi dniami wolnymi od pracy.

§ 2

Dzień 4 czerwca oraz 24 grudnia 2010 r. nie mogą zostać ujęte w planach urlopowych na bieżący rok.

§ 3

Z treścią niniejszego zarządzenia należy zapoznać wszystkich pracowników.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Wymiar godzinny czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2010 roku pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi   

 
 Miesiąc
Liczba dni pracy Wymiar czasu pracy w miesiącu Liczba dni pracy w kwartale Wymiar czasu pracy w kwartalnym okresie rozliczeniowym
styczeń  20 dni  160 godzin    
luty  20 dni
 160 godzin 63 dni 504 godziny
marzec  23 dni  184 godzin    
kwiecień  21 dni
 168 godzin
   
maj  20 dni  160 godzin 61 dni
488 godzin
czerwiec  20 dni  160 godzin 
   
lipiec
 22 dni  176 godzin
   
sierpień  22 dni  176 godzin 66 dni 528 godzin
wrzesień
 22 dni  176 godzin    
październik  21 dni  168 godzin    
listopad  20 dni  160 godzin 63 dni 504 godziny
grudzień
 22 dni  176 godzin    
 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-17 17:52
Data ostatniej aktualizacji:
2010-01-17 17:52