Rzeczpospolita Polska

Pismo okólne nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu informuję kierowników jednostek organizacyjnych uczelni, iż:

    Zgodnie z § 1 ust. 2 regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 74/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. Wydawnictwo wydaje drukiem wszelkie materiały reklamowe, informacyjne, opracowania stylistyczno-językowe oraz inne publikacje wymagające projektów graficznych. Jednostka zlecająca publikację winna dostarczyć wypełniony wniosek o otwarcie zlecenia wydawniczego, w którym zamieszcza materiały merytoryczne, informacje o publikacji, zleceniodawcy i źródle finansowania. Wszystkie jednostki są zobowiązane do przestrzegania tej zasady, która ma na celu ujednolicenie działalności wydawniczej naszej uczelni. Nie dotyczy to jedynie „Głosu Uczelni” redagowanego przez Biuro Informacji i Promocji Uczelni.

    Jednocześnie przypominam, że na podstawie § 14 i § 16 zasad wydawania publikacji obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu to Wydawnictwo korzysta z pierwszeństwa opublikowania pracy naukowej lub dydaktycznej napisanej przez pracownika w ramach wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych. Uniwersytet Przyrodniczy jest zobowiązany podpisać z autorem umowę wydawniczą w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pozytywnej recenzji pracy. Na podstawie umowy uczelnia nabywa prawa autorskie. Wydawane publikacje są własnością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

    

  Rektor

  prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-22 10:30
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-04 09:56