Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 48 ust. 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji składu rektorskiej komisji do spraw przeprowadzania przetargów do spraw inwestycji i remontów, wobec czego § 1 wyżej wymienionego zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się rektorską komisję ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w składzie:

Przewodniczący  mgr inż. Krzysztof Grembowski
 –
 odpowiedzialny za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego;
       
 Wiceprzewodniczący:  mgr Marcin Makowski  –
 odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert;
 Członek:  mgr Joanna Bednarz – 
 odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;
 Członek:  mgr Anna Kutnik – 
 odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;
 Członek:  Zofia Golińska-Zalewska – 
 odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;
 Członek:  Jacek Kubica – 
 odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert;
Członek mgr inż. Katarzyna Budzyńska odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;

Funkcję sekretarza będzie każdorazowo sprawował przedstawiciel Biura Zamówień Publicznych i Umów, będący członkiem komisji przetargowej, odpowiedzialny za analizę ofert oraz sporządzenie dokumentacji postępowania przetargowego”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


UWAGA!

Zarządzenie utraciło moc. 

 


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-01-22 17:50
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-14 10:55