Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 82/2007 z dnia 13 września 2007 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) i § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonym w życie zarządzeniem rektora nr 82/2007 wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „
  2) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzja (lub decyzje) ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (załącznik nr 6).”

 2. W § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
  „4) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów (załącznik nr 7).”

 3. W § 6 skreśla się ustęp 2.

 4. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium mieszkaniowe, a mieszkający w obiekcie innym niż dom studencki lub hotel asystenta, do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego dołącza:
  1) poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy we Wrocławiu,
  2) kopie umowy najmu lokalu.”

 5. W § 8 skreśla się ustęp 2.

 6. W § 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
  „Stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie przyznawane jest na podstawie udokumentowanego wniosku doktoranta (załącznik nr 1). O przyznaniu wyżej wymienionych stypendiów decyduje wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny doktoranta.”

 7. § 10 otrzymuje brzmienie:
  „Po zakończeniu semestru zimowego doktorant pobierający świadczenia socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie w tym semestrze, w przypadku, gdy jego sytuacja materialna nie uległa zmianie, składa w dziekanacie, w terminie do końca lutego, stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, bez konieczności przedkładania nowych zaświadczeń.”

 8. W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek (załącznik nr 3) złożony przez doktoranta w dziekanacie.”

 9. W § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać doktorant, który zaliczył rok studiów oraz złożył do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 30 września indeks, kartę oceny doktoranta za dany rok akademicki oraz wniosek (załącznik nr 4).”

 10. W § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Doktorant składający wniosek o stypendium specjalne (załącznik nr 5) wykazuje jaki stopień niepełnosprawności posiada oraz przedstawia legitymację osoby niepełnosprawnej, a w przypadku jej braku orzeczenie o zaliczeniu do określonego stopnia niepełnosprawności.”

 11. W miejsce dotychczasowych załączników do regulaminu wprowadza się nowe załączniki w następujący sposób:
  1)    W miejsce załącznika nr 1 stanowiącego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wprowadza się załącznik nr 1 stanowiący wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego/na wyżywienie/mieszkaniowego.
  2)    W miejsce załącznika nr 2 stanowiącego wniosek o przyznanie stypendium mieszkaniowego wprowadza się załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie dotyczące dokumentów złożonych przez doktoranta w semestrze zimowym.
  3)    W miejsce załącznika nr 3 stanowiącego wniosek o przyznanie stypendium na wyżywienie wprowadza się załącznik nr 3 stanowiący wniosek o przyznanie zapomogi.
  4)    W miejsce załącznika nr 4 stanowiącego oświadczenie o złożeniu przez doktoranta dokumentów w semestrze zimowym wprowadza się załącznik nr 4 stanowiący wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.
  5)    W miejsce załącznika nr 5 stanowiącego wniosek o przyznanie zapomogi wprowadza się załącznik nr 5 stanowiący wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
  6)    W miejsce załącznika nr 6 stanowiącego wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wprowadza się załącznik nr 6 stanowiący oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  7)    W miejsce załącznika nr 7 stanowiącego wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wprowadza się załącznik nr 7 stanowiący oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegający opodatkowaniu.

§ 2

Pozostałe postanowienia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word załącznik nr 1 do regulaminu – wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium dokument Word, 60.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 2 do regulaminu – oświadczenie dokument Word, 26.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 3 do regulaminu – wniosek o przyznanie zapomogi dokument Word, 35.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 4 do regulaminu – wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dokument Word, 40.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 5 do regulaminu – wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dokument Word, 33.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 6 do regulaminu – oświadczenie członka rodziny dokument Word, 28.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word załącznik nr 7 do regulaminu – oświadczenie członka rodziny dokument Word, 38.50 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-02-03 12:17
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-14 10:59