Rzeczpospolita Polska

Uchwała nr 2/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2009 rok

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 43 pkt 11 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się zmiany w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na 2009 rok.

  2. Szczegółowy plan w sposób określony w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-02-05 13:17
Data ostatniej aktualizacji:
2010-02-05 13:17