Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 244/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wydawania legitymacji pracowniczej pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz określenia wzoru legitymacji

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu rektora nr 244/2009 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu: „5. Zasady i zakres korzystania z legitymacji pracowniczej określony jest w regulaminie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia”;

  2. w załączniku nr 2 stanowiącym wzór wniosku o wydanie legitymacji pracowniczej po raz pierwszy wprowadza się następujące zmiany: po słowach: „Imię i nazwisko pracownika” wpisuje się słowa: „PESEL” i „stanowisko”, a po słowach: „tytuł, stopień naukowy” wpisuje się słowa: „nazwa jednostki organizacyjnej”;

  3. wprowadza się załącznik nr 4 stanowiący regulamin Systemu Elektronicznej Karty Pracowniczej Uniwersytetu Przyrodniczego.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 244/2009 nie ulegają zmianom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


dokument Word wzór wniosku o wydanie legitymacji dokument Word, 26.50 KB
2010-12-30 22:14
dokument Word regulamin elektronicznej karty pracowniczej dokument Word, 38.00 KB
2010-12-30 22:14
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-18 13:53
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 08:20