Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie pokontrolne nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2010 r.

w sprawie wykonania zaleceń audytora wewnętrznego ujętych w sprawozdaniu z zadania audytowego dotyczącego prowadzenia na uczelni studiów niestacjonarnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn, zm.), § 48 ust. 2 pkt 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 16 ust. 3 lit. d regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. ze zmianami, zarządza się, co następuje:
  1. Zobowiązuje się prorektora do spraw studenckich i nauczania do uwzględnienia przy opracowywaniu „Ogólnych zasad tworzenia planów studiów i programów nauczania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu” zasady wykazywania adekwatności przedmiotów i przyjętej liczby godzin zajęć dydaktycznych do wymaganych w standardach treści nauczania i odpowiadającej im liczby godzin i punktów ECTS, w terminie do 1.10.2010 r.
  2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do bezzwłocznego przesyłania, po uchwaleniu przez radę wydziału, aktualnych planów nauczania i programów studiów do prorektora ds. studenckich i nauczania w celu wykonywania kontroli funkcjonalnej.
  3. Zobowiązuje się prorektora do spraw studenckich i nauczania do zapisania wymienionego w pkt. 2 obowiązku dziekanów, jako zasady w wewnętrznych aktach prawnych stanowiących system jakości kształcenia na uczelni w terminie do 1.10.2010 r.
  4. Zobowiązuje się kierownika Centrum Sieci Komputerowych do opracowania i uruchomienia programu informatycznego obsługującego bazę dydaktyczną ogólnouczelnianych sal wykładowych z terminem wykonania do 1 października 2010 roku, a wdrożenia programu do 1 marca 2011 r.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-02-16 09:13
Data ostatniej aktualizacji:
2011-08-05 08:39