Rzeczpospolita Polska

Dane archiwalne

 1. 2017 rok
  1. Obwieszczenie nr 1/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2017 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie nr 2/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2017 roku
   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 148/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 200 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmienionego zarządzeniem nr 65/2014 z 16 kwietnia 2014 roku
  3. Obwieszczenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6 października 2017 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2016 roku ze zm. w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 2. 2016 rok
  1. Obwieszczenie nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2016 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie nr 2/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2016 roku
   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 181/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2012r roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Bibliotecznej i ustalenia jej składu z późniejszymi zmianami
 3. 2015 rok
  1. Obwieszczenie nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2015 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie trybu nadawania odznaczeń uczelnianych, występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej
  3. Obwieszczenie nr 3/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 maja 2015 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 4. 2014 rok
  1. Obwieszczenie nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2014 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014 roku
   w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w „Arkuszu oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” wprowadzonego uchwałą nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 roku.
 5. 2013 rok
  1. Obwieszczenie nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2013 roku
   w sprawie sprostowania błędu w uchwale senatu nr 169/2012 z dnia 30 listopada 2012 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  2. Obwieszczenie nr 2/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  3. Obwieszczenie nr 3/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2013 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  4. Obwieszczenie nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2013 roku
   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w § 1 uchwały senatu nr 151/2012 z 26 października 2012r. w sprawie powołania Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Kształcenia na okres kadencji władz uczelni tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz w § 1 uchwały nr 154/2012 z 26 października 2012r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  5. Obwieszczenie nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2013 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 6. 2012 rok
  1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2012 roku
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych
 7. 2011 rok
  1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2011 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia16 maja 2011 roku
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 8. 2010 rok
  1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2010 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 9. 2009 rok
  1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Zasad realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”
  2. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
  3. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2009 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem
  4. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2009 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  5. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2009 r.
   w sprawie sprostowania błędu w uchwale senatu nr 54/2009 w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2010/2011 specjalności biologia stosowana na studiach stacjonarnych II stopnia oraz uruchomienia od roku akademickiego 2010/2011 specjalności biologia człowieka, biologia środowiskowa oraz techniki laboratoryjne w biologii na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku biologia
  6. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2009 r.
   w sprawie sprostowania błędu w uchwale senatu nr 55/2009 w sprawie zniesienia specjalności hodowla zwierząt, hodowla koni i jeździectwo, hydrobiologia i ochrona środowiska zwierząt, produkcja pasz przemysłowych i premiksów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia oraz powołania od roku akademickiego 2010/11 specjalności: hodowla i użytkowanie koni, hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich, produkcja pasz i doradztwo żywieniowe na studiach stacjonarnych II stopnia, a także specjalności: hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich na studiach niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt na kierunku zootechnika
  7. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 11 marca 2009 r.
   w sprawie sprostowania błędów w Regulaminie przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja za pracę świadczoną przez pracowników uczelni na rzecz projektu w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków otrzymywanych z Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych stanowiącym załącznik do zarządzenia rektora nr 29/2009 r. z 9 marca 2009 r.
 10. 2008 rok
  1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 11. 2007 rok
  1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2007 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  2. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2007 r.
   w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego Regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Data opublikowania:
2010-02-16 09:24
Data ostatniej aktualizacji:
2010-02-16 09:27