Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 roku

w sprawie powołania członków Rady Naukowej Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w związku z § 2 ust. 5 zarządzenia nr 252/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania uchwały nr 111/2009 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

W skład Rady Naukowej Centrum Odnawialnych Źródeł Energii wchodzą:

 
1. prof. dr hab. Józef Szlachta Instytut Inżynierii Rolniczej
2.
dr hab. Leszek Romański, prof. nadzw.
Instytut Inżynierii Rolniczej
3. prof. dr hab. Waldemar Rymowicz Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
4.
prof. dr hab. Leszek Kordas Katedra Kształtowania Agroekosystemów
5.
prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
6. prof. dr hab. Marian Mokwa
Katedra Inżynierii Środowiska
7.
dr inż. Jarosław Dąbrowski
Instytut Budownictwa
8.
dr inż. Adam Luberański Instytut Inżynierii Rolniczej
9.
dr Sebastian Opaliński
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
10.
prof. dr hab. Stanisław Czaban
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-02-18 20:49
Data ostatniej aktualizacji:
2010-02-18 20:52