Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 61/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektu badawczego finansowanych ze środków własnych Akademii Rolniczej, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Informatyzacji, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu rektora nr 61/2004 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Tytuł otrzymuje brzmienie: „w sprawie określenia obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników projektów badawczych oraz osób nadzorujących realizację projektu badawczego finansowanego ze środków własnych Uniwersytetu Przyrodniczego, podmiotów gospodarczych zlecających realizację projektów badawczych, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych”.

  2. W § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) korzystania za zgodą kierowników jednostek organizacyjnych, w ramach których realizowane są projekty badawcze, z pomieszczeń, wyposażenia i aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego”.

  3. W § 3 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „1) spowodowanie udostępniania lub udostępnianie pomieszczeń, wyposażenia i aparatury Uniwersytetu Przyrodniczego do realizacji projektu badawczego”.

  4. W § 3 ust. 1 pkt 4) wyrazy „Ministra Nauki i Informatyzacji” zastępuje się słowami: „Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

  5. W § 5 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) kierownicy jednostek, w ramach których realizowany jest projekt finansowany ze środków przeznaczonych na badania własne Uniwersytetu Przyrodniczego lub podmiotów gospodarczych zlecających wykonanie projektu badawczego,”

  6. W § 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) prorektor do spraw nauki, jeżeli chodzi o projekty badań finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

  7. W § 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) w umowach zawartych pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym a kierownikiem projektu badawczego, jeżeli chodzi o realizację projektów badawczych finansowanych ze środków badań własnych Uniwersytetu Przyrodniczego oraz ze środków podmiotów gospodarczych zlecających uczelni wykonanie projektu badawczego”.

  8. W § 8 pkt 2) zdanie pierwsze wyrazy: „Ministra Nauki i Informatyzacji” zastępuje się wyrazami „Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 61/2004 nie ulegają zmianom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-10 13:12
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 08:25