Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 26 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 78/2009 wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Nie podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów porozumienia i ugody zawierane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz umowy zlecenia i o dzieło realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych i szkoleń, a także pozostałe umowy zlecenia i o dzieło realizowane osobiście przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Nie podlegają rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów także umowy sporządzone w formie aktu notarialnego.”

  2. W § 2 punkt 10) otrzymuje brzmienie: „kierownicy jednostek organizacyjnych – wszystkie umowy niewymienione w punktach 1-9, dotyczące drobnych spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki, z wyjątkiem robót budowlanych, których wartość nie przekracza 5.000 euro oraz umów zlecenia i umów o dzieło realizowanych osobiście przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej”.

  3. W § 2 dodaje się punkt 11) o następującej treści: „stosowne dziekanaty – umowy na świadczenie usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych”.

  4. W § 2 dodaje się punkt 12) o następującej treści: „kierownicy jednostek, w ramach których realizowane są studia podyplomowe – umowy na świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach studiów podyplomowych”.

  5. W § 2 dodaje się punkt 13) o następującej treści: „Dział Organizacji Studiów – umowy zlecenia i o dzieło realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych”.

  6. W § 2 dodaje się punkt 14) o następującej treści: „kierownicy projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej – umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach tych projektów”.

  7. W załączniku nr 1 w § 5 w ust. 1 dodaje się zdanie 3 o następującym brzmieniu: „Nie podlegają rejestracji pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-10 13:19
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 08:26