Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 100/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. rolniczych zakładów doświadczalnych na okres od 1 października 2008 roku do 31 sierpnia 2012 roku

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu rektora nr 100/2008 wprowadza się zmiany dotyczące aktualizacji składu rektorskiej komisji ds. rolniczych zakładów doświadczalnych:

§ 1 otrzymuje brzmienie: Powołuje się rektorską komisję ds. rolniczych zakładów doświadczalnych w składzie:

 

Przewodniczący

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc

Członek

prof. dr hab. inż. Leszek Kordas

Członek

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota

Członek

prof. dr hab. Jan Twardoń

Członek

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki

Członek

dr hab. inż. Józef Błażewicz, prof. nadzw.

Członek

dr hab. inż. Marian Kuczaj, prof. nadzw.

Członek

mgr Urszula Paszkowska-Szczerba

Sekretarz

mgr inż. Zbigniew Rogula

 

 

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 100/2008 nie ulegają zmianom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-19 09:38
Data ostatniej aktualizacji:
2010-03-19 09:38