Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 11/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2009 r. dotyczącej zmiany uchwały nr 28/2003 Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki wspólnej z innymi podmiotami o nazwie: Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie regulamin Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


plik PDF Regulamin Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych plik PDF, 90.31 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-23 21:51
Data ostatniej aktualizacji:
2010-03-23 21:51