Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 1/2010 Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2010 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 119 ust. 2 pkt 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 4 instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 51/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Likwidacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie:

Przewodniczący

Barbara Kołakowska

Zastępca przewodniczącej

Alicja Makiel

Członek

Zbigniew Podolski

Członek

Grażyna Rybicka

Członek

Anna Weiss

Członek

Wanda Żebrowska

Członek

Ryszard Graf

Członek

Krzysztof Wojczuk – uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych

Członek

Mieczysław Bątkiewicz - uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych

Członek

Jakub Królikowski - uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych

Członek

Teodor Jawor - uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych

Członek

mgr inż. Ryszard Łukowski - uprawniony do dokonywania orzeczeń technicznych

 

§ 2

Zadania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej określa § 4 ust. 2 instrukcji w sprawie zasad postępowania przy zagospodarowywaniu oraz likwidacji środków rzeczowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, wycofanych z użytkowania wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 51/2001 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2001 r.

§ 3

Uczelniana Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest sporządzić protokół i przekazać go kanclerzowi do zatwierdzenia.

§ 4

Traci moc zarządzenie kanclerza nr 4/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Kanclerz

 mgr Marian RybarczykUwaga!

Akt prawny został zmieniony postanowieniami zarządzenia nr 2/2013 Kanclerza  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2013 roku


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-24 08:41
Data ostatniej aktualizacji:
2013-03-26 11:56