Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice, Pruszowice, Szczodre gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 6 ust. 1 regulaminu określającego zasady i tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 107/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się doraźną komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Bukowina, Piecowice, Pruszowice, Szczodre gmina Długołęka oraz Magnice gmina Kobierzyce w następującym składzie:

Przewodniczący:    mgr inż. Zbigniew Rogula

Członek:               mgr Danuta Biadacz

Sekretarz:            Wiesława Waszczak

§ 2

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniach 24 i 25 marca 2010 r. w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniach o przetargach.

§ 3

Komisja, po sprawdzeniu czy uczestnicy przetargu wpłacili wadium, przeprowadza przetarg zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 4

Komisja sporządza protokoły z przeprowadzonego przetargu oddzielnie dla każdej nieruchomości i w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu przedkłada je do zatwierdzenia Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                             

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-29 09:28
Data ostatniej aktualizacji:
2010-03-29 09:28