Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 w zw. z §  24 ust. 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały nr 23/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji jednostki organizacyjnej o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Na wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w ramach Wydziału na bazie zlikwidowanej Stacji Badawczo-Dydaktycznej Nawadniania Roślin w Samotworze tworzy się z dniem 1 kwietnia 2010 r. jednostkę organizacyjną pod nazwą Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór.

  2. Wszystkie składniki majątkowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będące na stanie Stacji Badawczo-Dydaktycznej Nawadniania Roślin w Samotworze zostają na stanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

  3. Ośrodek otrzymuje symbol organizacyjny MOEES.

§ 2

  1. Celem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, badawczej i wdrożeniowej w zakresie ekologii, ochrony środowiska i energii odnawialnej.

  2. Działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samotwór finansowana jest ze środków Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

§ 3

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do:

  1.  Powołania kierownika Ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 1.

  2. Wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy w porozumieniu z kierownikiem Ośrodka.

§ 4

Zobowiązuję kierownika Działu Inwentaryzacji do spowodowania przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, w której zdającym będzie kierownik Stacji Badawczo-Dydaktycznej Nawadniania Roślin w Samotworze, a przyjmującym kierownik Ośrodka Edukacji Ekologicznej Samotwór.

§ 5

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

§ 6

W załączniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

• wpisuje się w pkt III: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór – MOEES.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                 

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-03-31 15:18
Data ostatniej aktualizacji:
2010-03-31 15:18