Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców, podejmujących studia i szkolenia, uczestniczących w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na zasadach odpłatności

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Cudzoziemcy podejmujący naukę w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty roczne stanowiące równowartość:

na Wydziałach:

Biologii i Hodowli Zwierząt – 4000 euro

Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – 4000 euro

Medycyny Weterynaryjnej – 7000 euro

Nauk o Żywności – 4000 euro

Przyrodniczo-Technologicznym – 4000 euro.

§ 2

Cudzoziemcy podejmujący naukę na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych wnoszą opłaty roczne stanowiące równowartość:

na Wydziałach:

Biologii i Hodowli Zwierząt – 4000 euro

Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – 4000 euro

Medycyny Weterynaryjnej – 5000 euro    

Nauk o Żywności – 5000 euro

Przyrodniczo-Technologicznym – 4000 euro.

§ 3

Cudzoziemcy biorący udział w szkoleniach specjalizacyjnych i stażach habilitacyjnych wnoszą opłaty roczne stanowiące równowartość:

na Wydziałach:

Biologii i Hodowli Zwierząt – 4000 euro

Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – 4000 euro

Medycyny Weterynaryjnej – 10000 euro

Nauk o Żywności – 5000 euro

Przyrodniczo-Technologicznym – 4000 euro.

§ 4

Cudzoziemcy przebywający na stażach naukowych wnoszą miesięczne opłaty stanowiące równowartość:

na studiach magisterskich – 1000 euro

na studiach doktoranckich – 1200 euro.

§ 5

Jeżeli okres stażu lub nauki podejmowanej przez cudzoziemca trwa krócej niż rok akademicki, opłata naliczana jest proporcjonalnie do faktycznego czasu trwania stażu lub nauki.

§ 6

Opłaty wymienione w § 2, 3, 4 nie dotyczą cudzoziemców realizujących studia lub staż na podstawie umów zawartych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z ich macierzystymi uczelniami.

§ 7

Osoby pochodzenia polskiego wnoszą opłaty, o których mowa w § 1, obniżone o 30%.

§ 8

Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty podwyższone o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków.

§ 9

  1. Opłaty wymienione w § 1 i 2 wnoszone są w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia na rachunek bankowy w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro NBP w dniu wpłaty.

  2. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania z opłatami na studiach przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów. Natomiast w innych przypadkach okres ten nie może być dłuższy niż 2 tygodnie.

§ 10

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  2. Traci moc zarządzenie nr 51/2002 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat dewizowych wnoszonych przez osoby niebędące obywatelami polskimi, a podejmujące naukę w AR na warunkach odpłatności dewizowej.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz



UWAGA!

Akt prawny uległ zmianie na podstawie postanowień zarządzenia nr 164/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013 roku







Wytworzył:
Dział Organizacji Studiów
Data opublikowania:
2010-04-06 09:52
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 08:23