Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) oraz § 108 ust. 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 83/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2007 r.:

  1. Załącznik nr 7 do regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymuje nową treść, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia (podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim).

  2. Załącznik nr 8 do regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymuje nową treść, stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia (podanie o przyznanie pokoju małżeńskiego).

§ 2

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się prorektorowi ds. studenckich i nauczania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. Roman Kołacz


plik PDF podanie o przyznanie miejsca w domu akademickim – załącznik nr 7 do regulaminu plik PDF, 1.43 MB
2010-12-30 22:15
plik PDF podanie o przyznanie pokoju małżeńskiego – załącznik nr 8 do regulaminu plik PDF, 1.76 MB
2010-12-30 22:15
Data opublikowania:
2010-04-14 10:52
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 08:28