Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie „Tryb i zasady przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 42/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Trybu i zasad przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz
UWAGA!

Akt prawny utracił moc na podstawie postanowień zarządzenia nr 79/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z dnia 28 maja 2013 roku
plik PDF Tryb i zasady przyznawania miejsc w domach studenckich plik PDF, 54.17 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim plik PDF, 1.43 MB
2010-12-30 22:15
plik PDF podanie o przyznanie pokoju małżeńskiego plik PDF, 1.76 MB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Dział Spraw Studenckich
Data opublikowania:
2010-04-14 12:25
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 08:29