Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie procedury postępowania dotyczącej sporządzania tekstów jednolitych aktów prawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się w życie procedurę postępowania dotyczącą sporządzania tekstów jednolitych aktów prawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  2. Teksty jednolite wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są sporządzane na pisemny wniosek merytorycznie odpowiedzialnego kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. We wspomnianym wniosku należy określić zmiany, które zostały wprowadzone do tekstu obowiązującego aktu prawnego. Wnioski, które nie będą spełniać wyżej wymienionych wymogów nie będą mogły stanowić podstawy do przygotowania tekstu jednolitego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-16 13:21
Data ostatniej aktualizacji:
2010-04-16 13:21