Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu przystosowania części B budynku przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu na potrzeby domu studenckiego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z uchwałą nr 26/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie części B budynku przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu Hotelu Asystenta na dom studencki zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujący harmonogram prac przystosowawczych części B budynku do wymogów domu studenckiego:

01.07. – 30.09.2010 r.

  • remont pionu mieszkalnego 105-603 (duże moduły) w standardzie domu studenckiego. Po remoncie ww. pionu, w roku akademickim 2010/2011, część B budynku będzie eksploatowana wg zasad i cen ustalonych dla Hotelu Asystenta.

Jednocześnie w terminie 01.07. – 30.09.2010 r. kontynuowane będzie przystosowanie części A budynku przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu do potrzeb domu studenckiego, w tym: remont pionu mieszkalnego 108-801 (duże moduły), adaptacja pralni na pokoje 1-osobowe z kuchnią i łazienką (8 pięter) oraz pomieszczeń WC na pralnie, remont klatki schodowej oraz holi z wymianą okien.

01.07. – 30.09.2011 r.

  • remont pionów mieszkalnych 101-601, 102-602 i 107-605 (moduły duże) oraz 103-403 i 104-404 (moduły małe), remont suszarni (106-604), remont korytarza i klatki schodowej – w standardzie domu studenckiego.

Od 01.10.2011 roku budynek przy ul. Pautscha 5/7 we Wrocławiu eksploatowany będzie w całości wg zasad i cen ustalonych dla domu studenckiego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy kanclerza.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi ds. studenckich i nauczania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-29 07:49
Data ostatniej aktualizacji:
2010-04-29 07:49