Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 81/2007 z dnia 13 września 2007 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1, poz. 3, z 2007 r. z późniejszymi zmianami) i § 14 regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego uchwałą senatu nr 44/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.- tekst jednolity, zm. uchwałą senatu nr 34/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
    „Doktorant wykonujący pracę zarobkowa dołącza do wniosku o stypendium oświadczenie o wymiarze czasu pracy i wysokości dochodów uzyskiwanych w związku z jej wykonywaniem. Praca ta nie powinna kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów.”

  2. Wykreśla się § 9, a dotychczasowy § 10 przyjmuje numer § 9.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-04-30 13:36
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:04