Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 123 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego wprowadzonego w życie uchwałą nr 31/2006 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w dniu 30 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami, na wniosek kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ustalający jego organizację, zasady działania administracji oraz symbole organizacyjne jednostek organizacyjnych uczelni, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 1 maja 2010 roku.

  2. Procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych wszczęte przez Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych prowadzone są przez ten dział do czasu ich zakończenia.

  3. Traci moc Regulamin organizacyjny Akademii Rolniczej wprowadzony w życie zarządzeniem rektora nr 36/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz postanowienia dotyczące zarządzeń rektora ustalające symbole organizacyjne jednostek organizacyjnych uczelni.

 Rektor

prof. dr hab. Roman KołaczZmiany do Regulaminu organizacyjnego

plik PDF Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu plik PDF, 407.12 KB
2010-12-30 22:15
plik PDF Wykaz symboli organizacyjnych – załącznik do regualminu organizacyjnego plik PDF, 62.68 KB
2010-12-30 22:15
Data opublikowania:
2010-04-30 18:42
Data ostatniej aktualizacji:
2017-11-24 12:23