Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 75/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), § 48 ust. 2 i § 77 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 1 uchwały senatu nr 34/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 75/2009 z dnia 12 maja 2009 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, polegające na:

1)    wykreśleniu w § 1 ust. 1 słów: „stosownie do § 7 8 ust. 3 statutu uczelni.”;

2)    nadaniu następującego brzmienia § 1 ust. 2: „Osobę, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i spełnia kryteria określone w § 78 ust. 3 statutu, lecz nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 regulaminu można zatrudnić jedynie w celu zapewnienia minimum kadrowego dla określonego kierunku studiów lub uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego”;

3)    oznaczeniu dotychczasowego ustępu 2 w § 1 jako ustępu 2a;

4)    zastąpieniu w § 3 słów „ust. 4 lit. k” i zastąpieniu ich słowami „ustęp 3 lit. i”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-13 11:48
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:09