Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 62/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), § 48 ust. 2 i § 77 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 1 uchwały senatu nr 35/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zmian do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego zarządzeniem rektora nr 51/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany do regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, polegające na:

1)  wykreśleniu w § 1 ust. 1 słów: „stosownie do § 81 ust. 1 statutu uczelni.”;

2)  nadaniu następującego brzmienia § 1 ust. 2: „Osobę, która nie odbyła zagranicznego stażu naukowego, o którym mowa w ust. 1, można zatrudnić na okres 2 lat. W okresie tym jest ona zobowiązana do odbycia zagranicznych staży naukowych w łącznym wymiarze co najmniej jednego semestru”.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 76/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 51/2009 rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-13 12:23
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:10