Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku

w sprawie wykonania uchwały nr 36/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 24 ust. 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 uchwały nr 36/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych zarządza się, co następuje:

§ 1

Na wniosek dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego zaopiniowany przez Radę Wydziału i wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwałą nr 36/2010 z 30 kwietnia 2010 roku, przekształca się Katedrę Ekonomii i Zarządzania oraz Katedrę Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

§ 2

  1. Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zamówienia stosownych tablic informacyjnych i pieczątek.

  2. Dotychczasowe pieczątki i tablice informacyjne należy przekazać protokolarnie do Działu Gospodarczego celem likwidacji.

  3. Pracownicy Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych stają się pracownikami Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

  4. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych otrzymuje symbol organizacyjny PIN.

§ 3

Zobowiązuję kierownika Działu Inwentaryzacji do spowodowania przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo–odbiorczej, w której zdającym będzie kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz kierownik Katedry Nauk Humanistycznych, a przyjmującym dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

§ 4

W załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych –  wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

  • skreśla się w pkt VI ppkt 4: Katedra Ekonomii i Zarządzania – PKE

  • pkt VI ppkt 4 otrzymuje brzmienie: Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych – PIN

  • skreśla się w pkt VI ppkt 8: Katedra Nauk Humanistycznych – PKH.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                         

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-13 13:07
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-13 13:07