Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2010 roku

w sprawie wykonania uchwały nr 37/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 24 ust. 3 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 2 uchwały nr 37/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni zarządza się, co następuje:

§ 1

Na wniosek dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego zaopiniowany przez Radę Wydziału i wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwałą nr 37/2010 z 30 kwietnia 2010 roku, przekształca się Katedrę Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedrę Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni.

§ 2

  1. Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do zamówienia stosownych tablic informacyjnych i pieczątek.

  2. Dotychczasowe pieczątki i tablice informacyjne należy przekazać protokolarnie do Działu Gospodarczego celem likwidacji.

  3. Pracownicy Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni stają się pracownikami Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni.

  4. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni otrzymuje symbol organizacyjny PKAZ.

§ 3

Zobowiązuję kierownika Działu Inwentaryzacji do spowodowania przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, w której zdającym będzie kierownik Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz kierownik Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, a przyjmującym kierownik Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni.

§ 4

W załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych – wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

  • skreśla się w pkt VI ppkt 7: Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni – PKŁ

  • pkt VI ppkt 7 otrzymuje brzmienie: Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni – PKAZ

  • skreśla się w pkt VI ppkt 11: Katedra Kształtowania Agroekosystemów – PKA.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

  Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-14 12:39
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-14 12:39