Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 1505 orazz 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) wynikającymi z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778), a także w celu ujednolicenia i stosowania ogólnych warunków udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadza się nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin określa wewnętrzną organizację postępowania w sprawach zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane opłacane w całości lub w części ze środków publicznych.

§ 2

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane związane z realizacją potrzeb uczelni, z wyłączeniem zamówień wymienionych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.

§ 3

Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 91/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz

 


UWAGA!

Akt prawny zmieniony zarządzeniem nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 roku, ; zarządzeniem nr 23/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 14 marca 2011 r.,; zarządzeniem nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2011 r., zmieniony zarządzeniem nr 139/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2011 r. , arządzeniem nr 182/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2011 roku, zarządzeniem nr 145/2012  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 11 października 2012 roku, /zarządzeniem nr 8/2013  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z dnia 16 stycznia 2013 roku, zarządzeniem nr 78/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2013 rokuZałączniki:

dokument Word Regulamin udzielania zamówień publicznych dokument Word, 203.50 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Wniosek – załącznik nr 1 do regulaminu dokument Word, 60.00 KB
2010-12-30 22:15
plik tekstowy Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia – załącznik nr 2 do regulaminu plik tekstowy, 35.60 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Notatka z udostępnienia wniosków/ofert/dokumentacji postępowania – załącznik nr 3 do regulaminu dokument Word, 23.00 KB
2010-12-30 22:15
arkusz Excel Roczny plan zamówień publicznych – załącznik nr 4 do regulaminu arkusz Excel, 28.50 KB
2012-10-24 11:36
dokument Word Ewidencja zamówień o wartości do 14 000 euro – załącznik nr 5 do regulaminu dokument Word, 28.00 KB
2010-12-30 22:15
dokument Word Umowa – załącznik nr 6 do regulaminu dokument Word, 33.00 KB
2010-12-30 22:15
Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2010-05-18 11:37
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:21