Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 75/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie utworzenia Zakładu Systemów Uprawy Roli i Roślin w Katedrze Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Przyrodniczo – Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 15 ust. 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały nr 37/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Kształtowania Agroekosystemów oraz Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni w Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Na wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Katedry Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni tworzy się Zakład Systemów Uprawy Roli i Roślin.
  2. Zakład korzysta z symbolu organizacyjnego katedry.
  3. Zakład jest finansowany ze środków katedry.

§ 2

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do:

  1. Wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy w porozumieniu z kierownikiem katedry.
  2. Powołania kierownika jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

  1. Skład osobowy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 ustali kierownik katedry w porozumieniu z dziekanem.
  2. Kierownik katedry zapewni w porozumieniu z dziekanem jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 stosowne warunki lokalowe oraz wyposażenie.

§ 4

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi katedry.
  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-27 09:09
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-27 09:09