Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie utworzenia Zakładu Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 14 ust. 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały nr 36/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz Katedry Nauk Humanistycznych w Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Na wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych tworzy się Zakład Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie.
  2. Zakład korzysta z symbolu organizacyjnego instytutu.
  3. Zakład jest finansowany ze środków instytutu.

§ 2

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do:

  1. Wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy w porozumieniu z dyrektorem instytutu.
  2. Powołania kierownika jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

  1. Skład osobowy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 ustali dyrektor instytutu w porozumieniu z dziekanem.
  2. Dyrektor instytutu zapewni w porozumieniu z dziekanem jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 stosowne warunki lokalowe oraz wyposażenie.

§ 4

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi instytutu.
  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-27 10:28
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-27 10:28