Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 84/2008 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 48 ust 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 84/2008 z dnia 1 września 2008 r. wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji składu stałej komisji ds. przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi:

 

Przewodnicząca komisji:

mgr Anna Kutnik

odpowiedzialna za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego

Członek:

Wanda Żebrowska

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

Członek:

Zbigniew Podolski

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

mgr Piotr Kukowski

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

mgr Ewa Szladow - Pauch

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert

Członek:

Zofia Golińska - Zalewska

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert.

Członek:

mgr Marcin Makowski

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

inż. Robert Niedźwiecki

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

Członek:

mgr Mirosław Łukaszuk

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert

 

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Traci moc § 1 zarządzenia nr 110/2009 Rrektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-27 12:37
Data ostatniej aktualizacji:
2010-05-27 12:49