Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji ds. przeprowadzania przetargów ds. inwestycji i remontów na okres od 01.09.2008 r. do 31.08.2012 r.

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 48 ust 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz art. 19-21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 83/2008 z dnia 1 września 2008 r. wprowadza się zmiany polegające na aktualizacji składu rektorskiej komisji do spraw przeprowadzania przetargów do spraw inwestycji i remontów:

 

Przewodniczący:

mgr inż. Krzysztof Grembowski

-

odpowiedzialny za przeprowadzenie całego postępowania przetargowego;

Wiceprzewodniczący:

mgr Marcin Makowski

-

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert;

Członek:

mgr Joanna Bednarz

-

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;

Członek:

mgr Anna Kutnik

-

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;

Członek:

Zofia Golińska-Zalewska

-

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert;

Członek:

Jacek Kubica

-

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert.

Członek:

Ewa Szladow-Pauch

 

odpowiedzialna za analizę i ocenę ofert.

Członek:

inż. Robert Niedźwiecki

 

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert.

Członek:

mgr Mirosław Łukaszuk

 

odpowiedzialny za analizę i ocenę ofert.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2010 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-05-27 13:07
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:24