Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem osób na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 (Dz. U. Nr 86, poz. 556) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ustala się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 w wysokości 85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

§ 2

  1. Opłatę należy wnosić na numer konta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, indywidualnie wygenerowany w systemie rejestracyjnym dla każdego kandydata na studia.

  2. Dowód wpłaty (oryginał) należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Dział Organizacji Studiów
Data opublikowania:
2010-06-09 13:39
Data ostatniej aktualizacji:
2010-06-09 13:39