Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 90/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 95/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2008 -2012


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 48 ust. 2 pkt 4 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu rektora nr 95/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu kompetencji prorektorów oraz kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres kadencji 2008-2012 wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 4 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
  „9) uruchamiania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, zatwierdzania wniosków dotyczących zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołów komisji przetargowych do spraw wykonania i remontów sieci komputerowych oraz zakupu programów komputerowych i baz danych, a także dotyczących inwestycji, adaptacji, modernizacji i remontów oraz usług i dostaw związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i innych mechanizmów finansowych”.

 2. w § 1 ust. 4 dopisuje się pkt 9a) o następującym brzmieniu:
  „9a) podpisywanie wszystkich dokumentów i składanie oświadczeń woli związanych z projektami inwestycyjnymi, dostawami i usługami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i innych mechanizmów finansowych”.

 3. § 1 ust. 4 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
  „13) wszczynanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianego ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących inwestycji, adaptacji, modernizacji, remontów oraz usług i dostaw od kwoty 193.000 euro do kwoty 4.845.000 euro, zatwierdzania wniosków dotyczących zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołów komisji przetargowych”.

 4. § 1 ust. 4 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
  „14) zawieranie w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu umów cywilnoprawnych na wykonanie inwestycji, adaptacji, modernizacji i remontów oraz usług i dostaw od kwoty 193.000 euro do kwoty 4.845.000 euro”.

 5. § 1 ust. 5 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
  „13) wszczynanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczących adaptacji, modernizacji, remontów, eksploatacji, utrzymania obiektów oraz usług i dostaw:

       a) dla zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 193.000 euro:

– zatwierdzania wniosków w sprawie przeprowadzenia procedury,

– zatwierdzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

– podpisywania wychodzących pism dotyczących przeprowadzanych procedur,

– zatwierdzania protokołu komisji przetargowych,

– podpisywania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

– zawierania umów w imieniu uczelni.

b) dla zamówień publicznych o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 193.000 euro:

 – podpisywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 –  podpisywania wychodzących pism dotyczących przeprowadzanych procedur,

 – podpisywania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

 –  zawierania umów w imieniu uczelni.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Rektor

  prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-09 14:02
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:26