Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie likwidacji Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Pawłowicach oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 24 ust. 5 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2010 r. likwiduje się Stację Badawczo-Dydaktyczną w Pawłowicach.

§ 2

  1. Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do likwidacji dotychczasowych szyldów i pieczęci używanych przez Stację.

  2. Dotychczasowe pieczątki i tablice informacyjne należy przekazać protokolarnie do Działu Gospodarczego celem likwidacji.

  3. Pracownicy Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Pawłowicach stają się pracownikami Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Swojcu.

  4. Majątek będący na stanie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Pawłowicach zostaje przekazany na stan Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Swojcu.

§ 3

Zobowiązuję kierownika Działu Inwentaryzacji do spowodowania przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, w której zdającym będzie kierownik Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Pawłowicach, a przyjmującym kierownik Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Swojcu.

§ 4

W załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

• w pkt. VIII w podpunkcie 21 wykreśla się literę b) – Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Pawłowicach – RSP.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

 

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-09 14:15
Data ostatniej aktualizacji:
2010-06-09 14:15