Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2010 roku

w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.


Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 24 ust. 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz uchwały nr 38/2010 senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym jednostki organizacyjnej o nazwie: Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych zarządza się, co następuje:

§ 1

  1.  Na wniosek dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego tworzy się Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych.

  2. Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych jest finansowane ze środków wydziału.

§ 2

Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do:

  1. Wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy w porozumieniu z dyrektorem Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych.

  2. Powołania kierownika jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

  1.  Skład osobowy jednostki organizacyjnej, o której mowa w §1 ust. 1 ustali dyrektor Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych w porozumieniu z dziekanem.

  2. Dyrektor Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych zapewni w porozumieniu z dziekanem jednostce wymienionej w §1 ust. 1 stosowne warunki lokalowe oraz wyposażenie.

§ 4

1.    Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych.

2.    Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.

§ 5

Celem działania Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych jest obsługa administracyjna projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 6

W załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r. – Wykaz symboli organizacyjnych władz i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadza się następujące zmiany:

• w pkt VI dopisuje się ppkt 13: Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych – PBU.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-09 14:44
Data ostatniej aktualizacji:
2010-06-09 14:44