Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia osoby na stanowisko techniczne w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00, nr aneksu UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 48 ust. 2 pkt 8 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia osoby na stanowisko techniczne w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1, nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00, nr aneksu UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00 w składzie:

Przewodniczący:           dr Krzysztof Lejcuś

Wiceprzewodniczący:    dr inż. Katarzyna Wróblewska

Sekretarz:                   Sebastian Zakrzewski

§ 2

Zadaniem komisji jest dokonanie wyboru kandydata na stanowisko, o którym mowa w § 1, spełniającego wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 3

Komisja konkursowa zobowiązana jest sporządzić protokół i przekazać go rektorowi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zakończenia postępowania.

§ 4

Posiedzenia komisji mogą odbywać się w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-22 11:27
Data ostatniej aktualizacji:
2010-06-22 11:27