Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z dnia 17 maja 2010 r.:

 1. W rozdziale 3 regulaminu pkt 3.7.2 otrzymuje brzmienie:
  „3.7.2. W postępowaniach, o których mowa w pkt 3.7.1 niezwiązanych z remontami, budową obiektów oraz usługami projektowymi, których wartość nie przekracza kwoty 5.000 euro netto zamówienia realizowane są samodzielnie przez kierowników jednostek organizacyjnych uczelni. Wyboru wykonawcy zamówienia dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej odnotowując wydatek w ewidencji zakupów prowadzonej w jednostce organizacyjnej. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Zamówienia takie realizowane muszą być z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zasada ta nie ma zastosowania do dostaw asortymentów, o których mowa w pkt 4.2 lit. a-c niniejszego zarządzenia; każdy zakup dotyczący tego zakresu podlega ujęciu w zestawieniu potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni sporządzanym odpowiednio przez Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, Centrum Sieci Komputerowych oraz Samodzielną Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej.”

 2. W rozdziale 3 regulaminu pkt 3.7.3 otrzymuje brzmienie:
  „3.7.3. Do postępowań, o których mowa w pkt 3.7.2 nie stosuje się przepisów niniejszego regulaminu dotyczących sporządzania i zatwierdzania protokołu z wyboru wykonawcy, o którym mowa w pkt 3.7.5. W postępowaniach tych wymagane jest pisemne udokumentowanie zlecenia dostawy lub usługi i warunków jego realizacji przez kierownika jednostki dokonującej wydatku. Zasada ta nie ma zastosowania do dostaw asortymentów, o których mowa w pkt 4.2 lit. a-c niniejszego zarządzenia; każdy zakup dotyczący tego zakresu podlega ujęciu w zestawieniu potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni sporządzanym odpowiednio przez Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, Centrum Sieci Komputerowych oraz Samodzielną Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej.”

 3. W rozdziale 3 regulaminu pkt 3.7.5 otrzymuje brzmienie:
  „3.7.5. W postępowaniach realizowanych przez jednostki organizacyjne uczelni niezwiązanych z robotami budowlanymi, których wartość jest większa niż 5.000 euro i nie przekracza równowartości w złotych 14.000 euro kierownicy jednostek odnotowują każdorazowo wydatek w ewidencji zamówień (załącznik nr 5) i zatwierdzają protokół wyboru wykonawcy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Zasada ta nie ma zastosowania do dostaw asortymentów, o których mowa w pkt 4.2 lit. a-c niniejszego zarządzenia; każdy zakup dotyczący tego zakresu podlega ujęciu w zestawieniu potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni sporządzanym odpowiednio przez Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, Centrum Sieci Komputerowych oraz Samodzielną Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej.”

 4. W rozdziale 3 regulaminu pkt 3.7.6 otrzymuje brzmienie:
  „3.7.6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7.5 winny być poprzedzone pisemnym zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej dwóch wykonawców, z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie może zrealizować tylko jeden wykonawca. Z powyższych czynności sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Po zatwierdzeniu protokołu kierownicy jednostek podpisują umowę dotycząca realizacji zamówienia. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. Zasada ta nie ma zastosowania do dostaw asortymentów, o których mowa w pkt 4.2 lit. a-c niniejszego zarządzenia; każdy zakup dotyczący tego zakresu podlega ujęciu w zestawieniu potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni sporządzanym odpowiednio przez Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, Centrum Sieci Komputerowych oraz Samodzielną Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej.”

 5. W rozdziale 4 regulaminu pkt 4.2. a) otrzymuje brzmienie:
  „4.2. a) Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych sporządza zestawienie potrzeb jednostek organizacyjnych uczelni i dokonuje opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach, których przedmiotem są dostawy aparatury, sprzętu badawczego, sprzętu i urządzeń dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, szkła i sprzętu laboratoryjnego, mebli laboratoryjnych, maszyn rolniczych i ich części związane z realizacją potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni. Opis taki po zatwierdzeniu przez kierownika Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych stanowi załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanego do Biura Zamówień Publicznych i Umów. Po zawarciu umowy Biuro Zamówień Publicznych i Umów przekazuje umowę do Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, który nadzoruje jej realizację.”

 6. W rozdziale 4 regulaminu pkt 4.2. b) otrzymuje brzmienie:
  „4.2. b) Centrum Sieci Komputerowych sporządza zestawienie potrzeb jednostek organizacyjnych uczelni i dokonuje opisu przedmiotu zamówienia w przypadku postępowań, których przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, programów i systemów komputerowych, urządzeń i sprzętu do utrzymania sieci komputerowych. Opis taki po zatwierdzeniu przez kierownika Centrum Sieci Komputerowych stanowi załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanego do Biura Zamówień Publicznych i Umów. Po zawarciu umowy Biuro Zamówień Publicznych i Umów przekazuje umowę do Działu Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, który nadzoruje jej realizację.”

 7. W rozdziale 4 regulaminu w pkt 4.2. dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:
  „4.2. c) Samodzielna Sekcja Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej sporządza zestawienie potrzeb jednostek organizacyjnych uczelni i dokonuje opisu przedmiotu zamówienia w przypadku postępowań, których przedmiotem jest dostawa odczynników chemicznych. Opis taki stanowi po zatwierdzeniu przez kierownika Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej załącznik do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składanego do Biura Zamówień Publicznych i Umów. Po zawarciu umowy Biuro Zamówień Publicznych i Umów przekazuje umowę do Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, która nadzoruje jej realizację.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia rektora nr 66/2010 z 17 maja 2010 r. nie ulegają zmianom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Biuro Zamówień Publicznych i Umów
Data opublikowania:
2010-06-22 11:44
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:29