Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia rektora nr 92/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych na Wydziale Przyrodniczo–Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wprowadzonego w życie zarządzeniem rektora nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami), § 24 ust. 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

1). § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejsze zarządzenie stanowi podstawę do wykonania stosownych szyldów i pieczątek przez Dział Gospodarczy.

2. Przełożonym pracowników zatrudnionych w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1 jest dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.”

2). § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Skład osobowy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 ustali dziekan.

2. Dziekan zapewni jednostce wymienionej w § 1 ust. 1 stosowne warunki lokalowe oraz wyposażenie.”

3). § 4 otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 92/2010 nie ulegają zmianom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 9 czerwca 2010 r.

Rektor

 prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-25 11:18
Data ostatniej aktualizacji:
2010-06-25 11:18