Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 102/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym, studiach stacjonarnych w przypadku ich powtarzania spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce oraz na III semestrze Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w systemie niestacjonarnym

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), § 48 ust. 2 w związku z § 102 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz § 5 ust. 1 uchwały senatu nr 42/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. z późn. zm. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za świadczone w Akademii Rolniczej we Wrocławiu usługi edukacyjne oraz terminów i sposobów ich wnoszenia zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu następujące odpłatności za zajęcia dydaktyczne:

 1.  za zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w roku akademickim 2010/2011 pobiera się opłaty w wysokości:

  1)  1800 zł za semestr na studiach pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach z wyjątkiem kierunku inżynieria środowiska, na którym pobiera się opłatę w wysokości 1750 zł za semestr,

  2)  1950 zł za semestr na studiach II stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziałach: Biologii i Hodowli Zwierząt, Przyrodniczo-Technologicznym, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,

  3)  2200 zł za semestr na studiach II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności;

 2. za zajęcia na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku weterynaria pobiera się opłatę w wysokości 4300 zł za semestr;

 3. za zajęcia dla rozpoczynających studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kierunku weterynaria pobiera się opłatę za semestr przez cały okres studiów w wysokości stanowiącej równowartość 3500 euro według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wpłaty;

 4. za każdą godzinę zajęć nieobjętych planem studiów oraz za powtarzanie zajęć na studiach prowadzonych w języku angielskim student wnosi opłatę w wysokości 8 euro, według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wpłaty;

 5. za zajęcia na studiach niestacjonarnych w systemie on-line na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym na kierunku rolnictwo pobiera się opłatę w wysokości 1500 zł za semestr;

 6. za zajęcia na studiach stacjonarnych II stopnia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pobiera się opłatę w wysokości 2000 euro za semestr, według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień wpłaty;

 7. za powtarzanie semestru spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce pobiera się opłatę w wysokości: 6 zł za każdą godzinę zajęć tak wykładów jak i ćwiczeń na studiach stacjonarnych; 8 zł za każdą godzinę zajęć tak wykładów jak i ćwiczeń na studiach niestacjonarnych;

 8. za każdą godzinę zajęć nieobjętych planem studiów student wnosi opłatę w wysokości 8 zł;

 9. za zajęcia na III semestrze w systemie niestacjonarnym na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym pobiera się opłatę w wysokości 1250 zł.

 10. zrealizowanie przedmiotu/ów objętych programem studiów w innym terminie nie zwalnia studentów studiów niestacjonarnych z opłaty czesnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-25 14:15
Data ostatniej aktualizacji:
2010-06-25 14:15