Rzeczpospolita Polska

Zarządzenie nr 103/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 48 ust. 2 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w związku z zawieraniem umów cywilnych i dokonywania innych czynności prawnych:

1)    § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Udzielenie pełnomocnictwa przez rektora może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw przez umocowanego, o ile prawo do dalszego udzielania umocowania wynika z udzielonego pełnomocnictwa, z wyjątkiem upoważnienia do dysponowania publicznymi środkami finansowymi”

2)    § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnienia do dysponowania publicznymi środkami finansowymi, o których mowa w zarządzeniu rektora w sprawie gospodarki finansowej i procedur kontroli finansowej, udziela rektor dla dziekanów, kierowników jednostek: ogólnouczelnianych, pozawydziałowych, międzywydziałowych, wydziałowych i kanclerza.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z 18 maja 2009 r. nie ulegają zmianom.

§ 3

Zobowiązuje się dziekanów, którzy udzielili dalszych pełnomocnictw do dysponowania publicznymi środkami finansowymi kierownikom wydziałowych jednostek organizacyjnych określonych w statucie do ich odwołania w terminie 7 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Roman Kołacz


Wytworzył:
Barbara Maksymowicz
Data opublikowania:
2010-06-25 14:23
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-15 09:33